صیفی جات

  بامیه سوپرقلمی

  بامیه سوپرقلمی

  • قابلیت کاشت: : دراکثر نقاط ایران
  • قابلیت برداشت : : 60روز پس از برداشت
  • رنگ غلاف: : سبز تیره
  • شکل غلاف: : بسیار قلمی و کشیده ،خوش رنگ ،بدون خار
  • طول غلاف: : 12-10
  ادامه مطلب ...
  نخود فرنگی

  نخود فرنگی

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 70 - 55 روز
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  کاهو

  کاهو

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 150 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  هویج

  هویج

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 150 - 130 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز

  لوبیا سبز

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 5 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  چغندر لبویی

  چغندر لبویی

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 110 - 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 15 عدد
  ادامه مطلب ...
  شلغم ارغوانی

  شلغم ارغوانی

  • کاشت : اواسط تابستان
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار بوته ای

  خیار بوته ای

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 55 - 50 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  بامیه

  بامیه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 - 55 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی سوپر استار

  گوجه فرنگی سوپر استار

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 80 روز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  کدو سبز

  کدو سبز

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 - 45 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی گیلاسی قرمز

  گوجه فرنگی گیلاسی قرمز

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی سوپر چف

  گوجه فرنگی سوپر چف

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 110 - 90 روز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل دلمه سبز

  فلفل دلمه سبز

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 - 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی گیلاسی زرد

  گوجه فرنگی گیلاسی زرد

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : -
  ادامه مطلب ...
  فلفل قلمی تند

  فلفل قلمی تند

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 80 - 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل کبابی دیماز

  فلفل کبابی دیماز

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 - 50 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  خربزه خاتونی

  خربزه خاتونی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 120 - 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل گلی

  فلفل گلی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  طالبی سمسوری

  طالبی سمسوری

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  خربزه آناناسی

  خربزه آناناسی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 - 70 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  هندوانه کریمسون سوئیت

  هندوانه کریمسون سوئیت

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 - 85 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  تیل مگسی

  تیل مگسی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان دلمه

  بادمجان دلمه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 70 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان قلمی

  بادمجان قلمی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 180 - 150 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیاز طلایی

  پیاز طلایی

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 180 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  هندوانه چارلستون گری

  هندوانه چارلستون گری

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل دلمه رنگی

  فلفل دلمه رنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 - 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان سفید

  بادمجان سفید

  • کاشت : مناسب گلخانه و فضای باز (بهاره)
  • برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان چیتی

  بادمجان چیتی

  • کاشت : مناسب گلخانه و فضای باز (بهاره)
  • برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار چمبر

  خیار چمبر

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 80 - 70 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار خاردار

  خیار خاردار

  • کاشت : مناسب گلخانه
  • برداشت : 45 - 25 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز بنفش

  لوبیا سبز بنفش

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 روزه
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز طلایی

  لوبیا سبز طلایی

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 55 روزه
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  گل کلم

  گل کلم

  • کاشت : اواسط تا اواخر بهار (خزانه)
  • برداشت : 120 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  باقلا

  باقلا

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 150 - 120 روز
  • عمق کاشت : 8 - 5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم پیچ قرمز

  کلم پیچ قرمز

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)
  • برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم پیچ سفید

  کلم پیچ سفید

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)
  • برداشت : 60 - 55 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کدو حلوایی

  کدو حلوایی

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 - 110 روز
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم بروکلی

  کلم بروکلی

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 73 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کدو تنبل

  کدو تنبل

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : مرداد تا شهریور ماه
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...