گل

  ابری آبی

  ابری آبی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : گل ها متراکم و پر گل
  • رنگ : آبی
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تا اواخر آبان ماه
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل زینتی

  فلفل زینتی

  • کاشت : بهاره
  • دوره رسیدگی : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  اطلسی قرمز

  اطلسی قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل (معطر)
  • رنگ : قرمز روشن
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستان
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  اطلسی ایرانی الوان

  اطلسی ایرانی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل (معطر)
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستان
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آفتابگردان قرمز

  آفتابگردان قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : شاخه بریده
  • رنگ : قرمز مایل به قهوه ای
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آفتابگردان زرد

  آفتابگردان زرد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  بنفشه الوان

  بنفشه الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان (مخلوط)
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
  • زمان گلدهی : زمستان و بهار
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20 - 15 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آهار الوان

  آهار الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : مخلوط پر پر و کم پر
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  تاج خروس

  تاج خروس

  • گیاه : یکساله
  • فرم : افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواسط بهار
  • زمان نشاء کاری : اواخر بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  پریوش الوان

  پریوش الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری نارنجی

  جعفری نارنجی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر پر و گل درشت
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری زرد

  جعفری زرد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرپر و گل درشت
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  ختمی الوان

  ختمی الوان

  • :
  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر پر و گل درشت
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا اواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 50 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  حنا الوان

  حنا الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا شروع سرما
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  رعنا زیبا الوان

  رعنا زیبا الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  داوودی الوان

  داوودی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  شب بو زعفرانی

  شب بو زعفرانی

  • گیاه : دائمی
  • فرم : مخلوط کم پر و پر پر
  • رنگ : زعفرانی
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
  • زمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  شاهپسند الوان

  شاهپسند الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کرچک

  کرچک

  • گیاه : یکساله
  • فرم : زینتی
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 60 - 50 سانتیمتر
  ادامه مطلب ...
  قرنفل الوان

  قرنفل الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : نیمه کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  لادن الوان

  لادن الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمز
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گل دهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  کوکب کوهی زرد

  کوکب کوهی زرد

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر گل
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کورئوپسیس (اشرفی) زرد

  کورئوپسیس (اشرفی) زرد

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر گل
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اوایل پاییز
  • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  گازانیا الوان

  گازانیا الوان

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کوکب الوان

  کوکب الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اوایل بهار
  • زمان نشاء کاری : اواخر بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  لاله عباسی الوان

  لاله عباسی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  میمون الوان

  میمون الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : خوشه متراکم
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  مارگریت

  مارگریت

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر گل
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  نیلوفر رونده الوان

  نیلوفر رونده الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : رونده
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  ناز آفتابی الوان

  ناز آفتابی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر پر
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  همیشه بهار

  همیشه بهار

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر پر
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...