آفتابگردان زرد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد