ابری آبی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : آبی
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد