بومادران زینتی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد