تاج الملوک الوان

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(45-35 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواسط تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد