تره فرنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40-30روزه
  • عمق کاشت : 2-1سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد