تیل آتشی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 120-95 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20عدد