خیار خاردار

  • کاشت : مناسب گلخانه
  • برداشت : 45 - 25 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد