شوید

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 2-1/5 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  • دوره رسیدگی : 60-50 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری - پودر خشک
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم