فلفل دیماز

Dimaz Pepper

  • قابلیت برداشت : 50-60 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده بلند به طول 20-15 سانتی متر
  • رنگ میوه : سبزلیمویی و در زمان رسیدگی به رنگ قرمز بسیار خوشرنگی تبدیل میشود
  • طعم میوه : شیرین
  • شکل بوته : پابلند و بسیار پربار
  • موارد مصرف : تازه خوری، کبابی و پودر خشک
  • وزن هزار دانه : 6 گرم