قرنفل الوان

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(50-40سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اوخرزمستان تااواخر بهار
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد