لوبیا سبز سان رایز

Sunrise Green Bean

  • قابلیت برداشت : 60 روز پس از کاشت
  • شکل غلاف : صاف و بدون الیاف زائد
  • طول غلاف : 14-10 سانتی متر
  • رنگ غلاف : سبز
  • رنگ بذر : قهوه ای
  • شکل بوته : پاکوتاه
  • طول بوته : به ارتفاع 40-20 سانتی متر
  • وزن هزار دانه : 280 گرم

عملکرد بالا، تیپ میوه یکنواخت و دارای 3-2 چین برداشت