مرزه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد