مغربی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند140-120 سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35 سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد