ناز آفتابی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل پوششی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(10-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد