ناز آفتابی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل پوششی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(10-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد