نیلوفر رونده الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل رونده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(40-30سانتیمتر)
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد