همیشه بهار

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 40عدد