هندوانه چارلستون گری

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد