پریوش بنفش

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(45-55)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد