پیاز قرمز شیر حصار

Shir Hesar Red Onion

  • قابلیت برداشت : 180-150 روز پس از کاشت
  • شکل غده : نیمه کروی ومخروطی
  • رنگ غده : بنفش تیره
  • وزن غده : 150 گرم
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن هزار دانه : 4 گرم

قابلیت انبارداری طولانی و عملکرد بالا