کارلا(خربزه تلخ)

  • گیاه : یکساله
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند300-200
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد