کدوتنبل

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : مرداد تا شهریور ماه
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد