کرفس

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 120روزه
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :