کلم پیچ سفید

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)
  • برداشت : 60 - 55 روز پس از انتقال نشا
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد