کلم پیچ قرمز

  • کاشت : بعداز سرمای بهار کشت مستقیم
  • برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر