کورئوپسیس (اشرفی) زرد

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پامتوسط (80-70سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهارتااواسط تابستان سال بعد
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد