کوکب الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • ارتفاع : پابلند90-110
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-35 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50 عدد