گازانیا الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد