گشنیز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 1-0/5 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 6 گرم
  • دوره رسیدگی : 50-40 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری - دارویی
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم