گوجه فرنگی سوپر اوربانا

  • قالیت برداشت : 75روز پس از انتقال نشا
  • شکل میوه: : کروی کمی کشیده
  • وزن میوه : 180-150 گرم
  • شکل بوته : حجیم با پوشش خوب
  • موارد مصرف : صنعتی تازه خوری
  • وزن هردانه : 3گرم

بافت سفت.قابلیت حمل و نقل بالا