سبزیجات

  خرفه

  خرفه

  • گیاه : یکساله
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : 90-60سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گل کلم

  گل کلم

  • کاشت : اواسط تا اواخر بهار (خزانه)
  • برداشت : 120 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم بروکلی

  کلم بروکلی

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 73 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم پیچ قرمز

  کلم پیچ قرمز

  • کاشت : بعداز سرمای بهار کشت مستقیم
  • برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  ادامه مطلب ...
  هویج فرنگی گرد

  هویج فرنگی گرد

  ادامه مطلب ...
  مارچوبه

  مارچوبه

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 60-50روز
  • عمق کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم قمری

  کلم قمری

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 120روزه
  • عمق کاشت : 2.5-06 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  کرفس

  کرفس

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 120روزه
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  کاهو پیچ

  کاهو پیچ

  • کاشت : پاییزه بهاره
  • برداشت : 70-60 روز
  • عمق کاشت : 4میلیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  تره فرنگی

  تره فرنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40-30روزه
  • عمق کاشت : 2-1سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  کاهو

  کاهو

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 150 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  ریحان بنفش

  ریحان بنفش

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  ریحان سبز

  ریحان سبز

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30 - 25 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شنبلیله

  شنبلیله

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری

  جعفری

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شاهی

  شاهی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیازچه

  پیازچه

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شوید

  شوید

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 50 - 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  تره

  تره

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  اسفناج

  اسفناج

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  تربچه

  تربچه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30 - 20 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادرنجبویه

  بادرنجبویه

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 - 50 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  مرزه

  مرزه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  گشنیز

  گشنیز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 50 - 40 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 15 عدد
  ادامه مطلب ...