گوجه فرنگی

  گوجه فرنگی سوپر استار

  گوجه فرنگی سوپر استار

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بلوکی با لپ های برجسته
  • وزن میوه : 200-180 گرم
  • شکل بوته : پابلند و حجیم
  • مقاومت : مقاومت بالا به گل پرانی در گرما
  • موارد مصرف : مصرف صنعتی و خوراکی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی سوپر مجار

  گوجه فرنگی سوپر مجار

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد، درشت و آبدار
  • وزن میوه : 150-130 گرم
  • شکل بوته : متوسط و قوی
  • موارد مصرف : صنعتی برای تولید رب گوجه فرنگی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی کوئین 2274

  گوجه فرنگی کوئین 2274

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد و کمی پهن
  • وزن میوه : 200-180 گرم
  • شکل بوته : نسبتاً بلند و حجیم
  • مقاومت : مقاوم به گل پرانی در گرما
  • موارد مصرف : مناسب برای مصرف تازه خوری و صنعتی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی سوپر اوربانا

  گوجه فرنگی سوپر اوربانا

  • قالیت برداشت : 75روز پس از انتقال نشا
  • شکل میوه: : کروی کمی کشیده
  • وزن میوه : 180-150 گرم
  • شکل بوته : حجیم با پوشش خوب
  • موارد مصرف : صنعتی تازه خوری
  • وزن هردانه : 3گرم
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی سی اچ

  گوجه فرنگی سی اچ

  • قابلیت برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد و هم رس
  • وزن میوه : 150-100 گرم
  • شکل بوته : متوسط پاکوتاه
  • موارد مصرف : مصرف صنعتی و خوراکی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  • برتری : زودرسی و هم رسی آن
  ادامه مطلب ...