سبزیجات

  تره فرنگی

  تره فرنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30-40روزه
  • عمق کاشت : 1-2سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  ریحان بنفش

  ریحان بنفش

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  ریحان سبز

  ریحان سبز

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30 - 25 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شنبلیله

  شنبلیله

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری

  جعفری

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شاهی

  شاهی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیازچه

  پیازچه

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  شوید

  شوید

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 50 - 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  تره

  تره

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  اسفناج

  اسفناج

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد
  ادامه مطلب ...
  تربچه

  تربچه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30 - 20 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادرنجبویه

  بادرنجبویه

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 - 50 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  مرزه

  مرزه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  گشنیز

  گشنیز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 50 - 40 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 15 عدد
  ادامه مطلب ...