گیاهان دارویی

  مریم گلی کبیر

  مریم گلی کبیر

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : صورتی
  • ارتفاع : پابلند150-100
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  مریم گلی سهندی

  مریم گلی سهندی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(50-80ساتینتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  مرزنجوش

  مرزنجوش

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پاکوتاه(50-20سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  لاواند(اسطوخودوس)

  لاواند(اسطوخودوس)

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : بنفش مایل به ابی
  • ارتفاع : پامتوسط(30-60سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-50سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گل گاوزبان اروپایی

  گل گاوزبان اروپایی

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : ابی مایل به بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(160-80سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-50سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کاسنی

  کاسنی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : ابی
  • ارتفاع : پابلند200-100
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کارلا(خربزه تلخ)

  کارلا(خربزه تلخ)

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند300-200
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  سرخارگل

  سرخارگل

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : صورتی
  • ارتفاع : پابلند(50-120سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  سداب

  سداب

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پامتوسط(50-70سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواسط تابستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  راعی

  راعی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پامتوسط(50-100سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوخرزمستان تااوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  داتوره

  داتوره

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پابلند(50-200سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  بابونه

  بابونه

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پامتوسط(50-80ساتینتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  زیره سبز

  زیره سبز

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پا متوسط(40-60سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  زنیان

  زنیان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پامتوسط(35-45)
  • زمان خزانه داری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  رازیانه

  رازیانه

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابل150-200سانتیمتر
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ختمی خبازی

  ختمی خبازی

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : صورتی مایل به بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(50-80ساتینتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشا کاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  آویشن

  آویشن

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید مایل به بنفش
  • ارتفاع : پاکوتاه(20-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار-اوایل تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گل گاوزبان ایرانی

  گل گاوزبان ایرانی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(20-80سانتیمتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 50سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...