بادمجان دلمه سهراب

7,000 تومان
Sohrab Eggplant • قابلیت برداشت 70 : روز پس از انتقال نشاء • شکل میوه : بسیار مدور و دارای

بادمجان چاه بلند

5,000 تومان
Chahboland Eggplant • قابلیت برداشت 80 : روز پس از انتقال نشاء • شکل میوه : بسیار قلمی و کشیده