آویشن

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : سفید مایل به بنفش
  • ارتفاع : پاکوتاه(50-20سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار-اوایل تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد