اسفناج

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 1-3 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 10 گرم
  • دوره رسیدگی : 50-40 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری - فراوری صنعتی
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم