باقلا

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 150 - 120 روز
  • عمق کاشت : 8 - 5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد