تربچه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30 - 20 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد