ترب سفید

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 45-50 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد