تره

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 2-1 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 3-2 گرم
  • دوره رسیدگی : 45 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم