تره

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد