تکمه ای قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پامتوسط(65-55سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد