خیار بوته ای

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 55 - 50 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد