خیار گلخانه ای

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 70-60 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد