درخشنده الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواخر تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد