ذرت شیرین رنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 110-70 روزه
  • عمق کاشت : 5-3سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد