ذرت شیرین

  • کاشت : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 5-3سانتیمتر
  • برداشت : 110-70 روز
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد